Qualificació de les avaluacions dels estudiants

És la qualificació màxima que es pot donar a les avaluacions que els estudiants han fet dels seus propis treballs o d'uns altres treballs. És a dir, la qualificació per a les seves avaluacions. Les qualificacions reals per a una avaluació les calcula el mòdul taller comparant aquesta avaluació amb la "millor" avaluació dins de la mateixa tramesa. La "millor" avaluació és aquella que més propera a la mitjana de totes les avaluacions (això és una mitjana ponderada, si l'avaluació del professor té un pes major que 1). Adoneu-vos que si en una tramesa només hi ha una avaluació, aquesta avaluació simple es pren com la millor. Si hi ha dues avaluacions d'una tramesa, totes dues es consideren les "millors". Només quan hi ha tres o més avaluacions, el mòdul comença a fer distincions entre les avaluacions.

Aquesta qualificació s'anomena, de vegades, la "Qualificació de qualificacions" i no és la qualificació màxima donada a un treball, aquesta qualificació s'anomena "Qualificació de la tramesa".

La qualificació de l'estudiant per al taller és la suma de la qualificació que l'estudiant ha obtingut per les seves avaluacions i la qualificació que ha obtingut pel treball que ha tramès. Si la qualificació màxima per a les avaluacions de l'estudiant és 20 i la qualificació màxima per a la tramesa és 80, llavors la qualificació màxima del taller és 100.

El valor de la puntuació màxima de les avaluacions dels estudiants es pot canviar en qualsevol moment i l'efecte que té el canvi sobre les qualificacions pot ser visualitzat per l'estudiantat (i professorat) de manera immediata.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English